ตำแหน่งงาน
Position Applied


ขนาดอัปโหลดสูงสุด: 2.00 MB
เพิ่มข้อมูล
เพิ่มข้อมูล
เพิ่มข้อมูล
เพิ่มข้อมูล
เพิ่มข้อมูล
1. ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities?

ท่านยินยอมให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับ สมัครงาน (หากยินยอมโปรดระบุ : มี/ไม่มี และรายละเอียดเพิ่มเติม)

Consent for sensitive data to consider your application. If consent, please specify : Yes / No and details.

2. ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนต้องการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
Have you ever been hospitalized because of serious illness or accident?

ท่านยินยอมให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับ สมัครงาน (หากยินยอมโปรดระบุ : มี/ไม่มี และรายละเอียดเพิ่มเติม)

Consent for sensitive data to consider your application. If consent, please specify : Yes / No and details.

3. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
Do you have congenital disease of your health?

ท่านยินยอมให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับ สมัครงาน (หากยินยอมโปรดระบุ : มี/ไม่มี และรายละเอียดเพิ่มเติม)

Consent for sensitive data to consider your application. If consent, please specify : Yes / No and details.

4. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่
Have your ever been any legal action taken against you?

ท่านยินยอมให้ข้อมูลอ่อนไหวแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับ สมัครงาน (หากยินยอมโปรดระบุ : มี/ไม่มี และรายละเอียดเพิ่มเติม)

Consent for sensitive data to consider your application. If consent, please specify : Yes / No and details.

5. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยกรณีใดๆหรือไม่
Have your ever been terminated for any reason?
6. ท่านมีเพื่อนหรือญาติที่ทำงานบริษัทนี้หรือไม่
Have you any friends of relative employed here?

ขนาดอัปโหลดสูงสุด: 2.00 MB
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม้ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท
      I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever.